domenica 25 dicembre 2011

BAMBINIEDDU - (vecchia poesia di Natale .... rispolverata da Tina Massa)

-----
Quest'anno non c'era lo spirito per una poesia nuova, ma vorrei fare gli auguri a tutti gli oritani con una vecchia poesia popolare che mia nonna e mia madre tutti gli anni recitavano davanti al presepe. Umilmente e con gioia la faccio mia... mai come questo Natale 2011, di rigore e austerity, è stata più appropriata. (credo che manchi qualche verso che non ricordo, ma mi perdonerà chi la ricorda per intero). Buon Natale, Oria mia.

Bambinieddu

Bambinieddu,
all'annu ggiushtu,
mi pprisentu nanz'a ttia:
fiaccu 'ranu e filu mushtu,
no mmu fattu manc'ulìa!
Ma cce ffoi, Bbambinu miu,
ca ti mueshtri ccussì amaru?
A shtu munnu non c'è bbriu
quannu manca lu tinaru.
Mò cunzitira shti misi
ca n'aìmu nudda 'ntrata!
A ddò sciamu pi tturnisi
ci no ddo tia ca sì llu tata?
Ssignuria si tata nueshtru
e lu sai quddu c'a ffari,
e sa' puru ca si llu meshtru
ti la terra e di lu mari.
T'ogghiu nnuttu qua shtanotti,
cu tti faci nna mangiata,
nnu casieddu, to ricotti,
nnu pilusu e nna shiuncata.
Fammi santo e dammi forza,
e turnisi cu lli pisu.
Quannu poi, toppu morta,
mi ni puerti a'mparatisu.
Tina Massa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...