domenica 10 febbraio 2008

I PROVERBI SONO LA SAGGEZZA DEI POPOLI (Raccolta di proverbi oritani - TUTTI I DIRITTI RISERVATI)

PENSANDO DI FARE COSA GRADITA AI MIEI LETTORI (IN PARTICOLARE AI GIOVANOTTI) PUBBLICO UNA MIA RACCOLTA DI PROVERBI IN DIALETTO ORITANO. IN TOTALE SONO 145.... MA LA RICERCA CONTINUA E CONFIDO NEL VOSTRO AIUTO PER ARRIVARE ALMENO A 200.
Arcu, culonna e donna..... carica quanto vuei ca no nci sponna!; T'acoshtu ogni strazzu m'accoshtu; Ci ti acostu no t'ha vishtutu mali cunzigli autu; Acqua t'acoshtu ogliu e mostu; Acqua ti lugliu pisciaturu ti tiauli; Ogni pizzicu gnorica; Ogni petra aza pareti; Veni prima la camisa e poi lu sciupparieddu; Prima quiddi ti intru ca quiddi ti fori quannu Diu voli; Crishtu no teni tiempu cu senti l’angili cantari fìcuriti li ciucci ragghiari; Crishtu tai li piscuetti a ci no li rosica; Fili e mariti comu Crishtu ti li tai; A casa ti  sunaturi no si portunu serenati; Vòu cu mi fàzzu la croci e mi cècu li uècchi; Alli malacarni li rrosti la carni Crishtu; Ti li mia ni vogghiu dicu ma no ni vogghiu sentu; Troniti ti culu sanità ti corpu; Ci canti no puerti la croci; Ci vai allu uegghiu no vai allu sali; Auguri senza canishtru no lli voli mancu Crishtu!; Lu fuecu addò cati faci lu cauertu; Agghi furtuna e mmeniti a mari; Ti la Matonna ti Iaddana la cipodda o nata o siminata; Ti lu mesi ti li Santi siemini e chianti; Ci tieni cuntanti zappa e puta ti li Santi; Ci uè inchi lu sciddaru zappa e puta ti scinnaru; Ti Santu Larienzu lu finucchiu o natu o siminatu; Mara la pecura ca no poti la lana sua; Pecura ca bela perdi l'ucconi; Li palori sontu comu li fogghi a ci li voli li cogghi; Fattitala cu quiddi megghiu ti tei e fanci li spesi; Lu riccu quannu voli, lu povuru quannu poti; Vistiti cu ti mucci, mangia cu ti sfamichi; A ci sputa ancielu anfacci li vai; To pieti intra nna scarpa non ci ponnu stari; Peti ti banca unu si ni vai l'atru no manca; Li palori fra mariti e mugghieri ti lu fucaliri allu liettu; Lu prim'annu spusatu o malatu o carciaratu; Appena spusati ventri cu ventri, poi culu pi culu e toppu ognunu a nu pizzulu; Quannu sinti ncutini statti, quannu sinti martieddu batti; Mennuli ti scinnaru no ni minti intr'allu panaru; Ci eti comu cicala canta uannu Pasca veni ierta; Allu purieddu li mancunu sempri dicinnove sordi pi fa na lira; Aprili: toci durmiri; Maggiu spogghiti adaggiu; Cu canusci buenu nu cristianu prima t'ha mangiari la merda sua; A Santi e carosi no prumettiri cosi; Li uai ti la pignata li sapi la cucchiara; Lu pesci cranni si mangia sempri lu piccinnu; Lu uerciu ccumpagna lu cicatu; Lu mboi tici curnutu allu ciucciu; Ti la capu nfìtesci lu pesci; Megghiu cu sinti cota ca cu sinti capu; A ci semina ientu cogghi timpesta; A ci li tai la manu si pigghia pura lu peti; Li sordi uatagnati ti la festa trasunu ti la porta e essunu ti la finestra; La bona filannara fila pura cu lu manicu ti la cucchiara; Fammi prima e fammi fessa; Turci lu vinchiu quannu è tiennuru; A ci prima arria megghiu alloggia; Tristi maritu bona mogghieri; A ci mangia sulu si nfoca; Lu ciucciu nuci la pagghia e lu ciucciu si la scagghia; Ci era ciucciu mia no li tava mai pagghia; A casa vecchia no mancunu surgi; Ti l'assai nei ni voli; ti lu picca ni rumani; Ti na cappa pué fari na coppola, ma ti na coppola no pué fari na cappa; Morti priata non ci rria mai; Pigghia nomina e vinni acitu; A mari vantatu no sci piscari; Ci fabbrica e sfabbrica no perdi mai tiempu; Megghiu tardu ca mai; Na recchia chiena faci chiui ti na mascia; La facci tosta renni chiù ti na massaria; A ci camina lecca.... a ci si ferma secca; Tutti li cunzigli sienti, ma lu tua no lu lassari mai; Capu rotta e culu skasciatu; A ci t'ama chiù ti mamma ti palora t'inganna; Ventri binchiata spogghila e corchila; Lu fauzu ndrizza l'ascia; La figghia muta la mamma la capisci; Quattru uecchi fannu chiui ti toi; A ci no teni capu teni iammi; A ci bushca e dai a mparatisu vai; La ventri è piddecchia quantu chiù minti chiù stinnecchia; Rispetta sempri lu cani pi lu patrunu; Ttacca lu ciucciu addò tici lu patrunu; Ogni scarpinu diventa scarponi; Ccugghi l'acqua quannu chiovi; Tieni zampogna pi quannu bisogna; Alla scurdata tua.... alla ricurdata mia; Cu tutti l’ervi stusciti lu culu, ma mai ca la urdicula; Quedda no fila e no tessi e faci gnemmiri cruessi; Com'eti lu Santu cussi si cantunu li sieculi; Lu masculu cu la pala, la femmina cu la cucchiara; A ci semmina spini s'ha mentiri li scarpi; E ci lu ferma lu ciucciu alla scinnuta!!!; Toppu l'errori ogni ciucciu diventa dottori; Na rota bona no fiska mai; Addò vai lu manicu vai lu curtieddu; Mpara lu culu quannu sta sulu ca quannu è ccumpagnatu sta buenu mparatu; Cuddu ca faci lu iertu faci lu vasciu; Ci è tortora all'acqua li tocca; Ti l'amici mi uarda Diu ca ti li nimici mi uardu iu; Com'è lu cani è la catena; Cu l'arti ca no canusci li sordi diventunu musci; Ci ti uè viti la poscia netta mpariti ti chitarra e di scuppetta; A ci sparti n'hai la megghiu parti; Ci uè viti na bona annata margiali curtu e zappa rrunchiata; Ci uè viti na bona annata Natale assuttu e Pasca bagnata; Ci uè viti na bona annata 60 scilaturi e na nevicata; Pasca marzotica: murtitudini o famotica; Ogni nutu veni a pettini; Munti cu munti no si ncontranu mai....; Tutti sott'a nu cielu stamu; Arvulu pecca e ramustellu secca; Sobbr'alla tigna la capu malata; Veni la tigna e ni caccia la patrona ti la vigna; Com'è lu ssurdatu e lu fucili; Mpara l'arti e mintila ti parti; Cientu a curmu e unu a vacanti: tutti a vacanti; Piriddu piriddu, ognunu pensa pi iddu; Nienti pi nienti nisciunu faci nienti; A ci si contenta ti lu picca l'assai no li manca; Cu lu picca si campa cu l'assai si mori; Fatti li fatti tua ci ti li fannu fari; Lu scarparu vai cu li scarpi rutti e lu barbieri vai cu la barba an facci; Cavaddu ti carrozza: bona gioventù, tristi vicchiezza; A ci campa tuttu l'annu veti tutti li festi; L'urtumu surcu chiuti la presa; A cavaddu iashtimatu luci lu pilu; Ci uè viti lu riccu mpuviriri, manna li uemmini fori e non ci sciri; Ci no paji a linu paji a granu; Carni cotta no torna all'ucceria; Ci uè faci la ricca maritata no ha truari né socra né canata; Tienimi ca ti tegnu; A ci stai buenu a casa sua e cerca uai, binidettu Diu ca nci li tai; Ci è scilatura vera ha chioviri prima ti stasera; A ci mena prima mena to voti;Uegghiu nuevu e mieru vecchiu; A ci faci li maschiri e a ci paia li cunfetti; Li uai ti lu mignulu li chiangi lu rapicaulu; Ticiunu buenu l'antichi: poi a'ma vetiri quannu cachi ti lu culu tua!?!; Ci beddu uè pariri nu picca atà suffriri; Cani cu cani no si mozzicunu; Cu dinari e cu amicizia ti ni futti ti la Giustizia; Ungi l'assu ca la rota camina; A ci menti tiempu no menti nienti; Cuddu ca lassi nci pierdi; Addò cantunu assai iaddi no faci mai giurnu; Fa beni e scorditi, fa mali e pensici; Pizzichi e vasi no fannu pirtosi; Li corni sontu comu li tienti, fannu mali quannu spontunu ma poi ti fannu mangiari!; Ci scinnaru nu scinnarescia firbaru malipenza; Arcu ti sera bon tempo si spera, arcu ti matina fuci fuci alla cucina; La mucita malanga e la puttana cagnescia; A nna femmina ca no è mai vishtu lui mari ogni pantanu li pari marina; Bashtunu na papara, nu puercu e na femmina pi fa nna fera; Vizi ti natura fign'a sepultura.Testi ©Franco Arpa (OriaOggi). E' vietata ogni riproduzione, anche parziale, senza preventiva autorizzazione.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...